ochrana osobných údajov GDPR

I. Základné ustanovenia
Správcom osobných údajov podľa el. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (dalej len: "GDPR") je Martina Brožovičová (dalej len: "správca").
Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Hanzlíkovská 6,91105 Trenčín
email: mbrozovicova@gmail.com
telefón: 0903531124
Osobnými údajmi sú všetky informácie o zákazníkovi ,fyzickej osobe; napríklad meno, adresa, email , tel.čislo .II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie objednávky.III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:
Zákonným dôvodom a účelom spracovania osobných údajov je:
plnenie objednávky
Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov
Správca uchováva osobné údaje:
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 2 roky /záruky/10 rokov / pre účtovné a daňové potreby/ od ukončenia zmluvného vzťahu).
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy / poštové služby/
zaisťujúce služby prevádzkovania webu
Správca nemá /má v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený el. I. týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
Odoslaním a potvrdením objednávky potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2


Martina Brožovičová

DIČO 1023206316

IČO 40307093
č.účtu:

SK74 8360 5207 0042 0300 3795

sídlo : Hanzlíkovská 6, Trenčín

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčianský kraj